కథ – నక్క వినయాలు చూసి మోసపోకూడదు

Watch it in Youtube

http://www.kathapatasala.com
ఈ తరానికి తెలుగు కథల్ని అందించాలనే ఆకాంక్ష తో మొదలు అయ్యిందే మా ఈ కథాపాఠశాల.

We believe in two things
1. Imagination is more powerful than knowledge.
2. Stories have the key to unlock the imagination.

https://www.facebook.com/kathapatasala
https://twitter.com/kathapatasala

Advertisements