జాతీయ సమైక్యత

ఈ తరానికి తెలుగు కథల్ని అందించాలనే ఆకాంక్ష తో మొదలు అయ్యిందే మా ఈ కథాపాఠశాల.

We believe in two things
1. Imagination is more powerful than knowledge.
2. Stories have the key to unlock the imagination.

Advertisements